Nimuhorane Imana !

Mwaramurasaniye buri wese yitanga wase ; benshi muli bagenzi banyu batakaje ubuzima mu ntambara za hato na hato iyi nyangabirama yabashoye mo ; benshi muli mwe babaye ibimuga burundu kandi bakiri bato, hejuru y’imirwano Kagame yabashoyemo mutanasobanuriwe impamvu zayo ; benshi muli mwe ntimuryama ngo musinzire kubera amarorerwa uriya mudayimoni yabakoresheje abashuka ngo ni igihugu mukorera naho ari ikuzo rye bwite mwubaka, ni uko abatobesha inkaba kandi mwararahiriye kurinda ubusugire bwa muntu, bamwe muri mwe nta n’isoni yagize abashumurira bene wanyu mubiraramo mwitwa ngo murakorera u Rwanda.
None rero ishimwe ribaye irihe se ntwari mwe ? Ishimwe ngiryo muraribonye : guhindukiranwa mukitwa imbwa, mukitwa abagambanyi, mukitwa ibipinga, mukitwa abagome, maze mugatabwa muli yombi mugateshwa abo mwashakanye n’abana banyu, za safe house mwatobeyemo inzirakarengane yabashumurije mukaba namwe ari zo mujyanwamo rya yicwarubozo rikabageraho namwe ! Uyu munsi ni Jenerali Fred Ibingira bigezeho kandi nta n’umwe muri mwe witangiye Kagame ngo akore n’ibitigeze bikorwa nk’uyu mugaba mukuru w’Inkeragutabara ! Ejo hashize yari Jenerali Kayumba Nyamwasa kandi nta n’umwe mu gihe cye witangiye ingoma ya Kagame nka Jenerali Nyamwasa ! None rero mwa ngabo mwe, mwa ntwali mwe, mutegereje iki ngo mwivune uyu mugome Kagame ko mwiboneye neza ko nta shimwe rye ribaho ko kandi nta rukundo abafitiye kimwe n’uko nta rukundo afitiye u Rwanda n’abanyarwanda ? Ubu koko murakomeza kwicara buri wese muli mwe ategereje isaha ye yo kugirirwa nkana kimwe n’aba bakuru banyu Ibingira n’abandi ? Dore rero mwa ngabo mwe, uwo mukeza si umuntu uwo mukeza ni igihugu n’abavukarwanda bose : nimutekereze mukore igikwiye inzira zikigendwa !

Innocent Biruka, 05/03/2019

Please Consider Supporting ikizerenews

 

Follow Us

2 comments

  1. IZO MWITA INGABO IBYOZIKORA N,UGUHAKIRIZA NGO ZIRAMUKE NK,ABANDI BANYARWANDA BAFITE IMYANYA MUBUTEGETSI NTA NUMWE UGISHAKA GUTEKEREZA ! ABABOSE BAZIBUKA GUTEKEREZA ARUKO UBUTEGETSI BABUBATSE .

  2. ABARWANDA BABA MU BUTEGETSI FPR YABATOJE GUHAKIRIZA KUBURYO UBONA YARABAYE ICYOREZO MUGIHU NTAWE USHOBORA GUTEKEREZA IKINYURANE N,IBYO FPR ISHAKA ! UBONA ABANTU BOSE BASHAKA UBUTEGETSI MURI FPR BARABAYE IBIBURABWENGE !

Comments are closed.