revolution-francaise

ABAPFAKAZI BA KAGAME

Nimuhorane Imana !

Ndaramutsa cyane mwese abategarugori mwasizwe iheruheru na Kagame wabiciye umugabo mugasigara muhagaze nk’agati mu nyanja. Bamwe muri mwe muravugwa kubera amateka yanyu cyangwa amateka y’umufasha Imana yari yarabahaye, aliko akangaratete mwashyizwemo n’umugome Kagame kabashyize mu bwato bumwe, ubwato bw’abapfakazi b’akandoya. Bamwe muri mwe bagiye bafata ijambo bakavuga baranguruye akaga kabo n’akaga k’umuryango nyarwanda muri rusange. Ubu rero isaha irageze ngo mutere indi ntambwe. Yemwe, yemwe mwese bapfakazi ba Kagame aho muri hose haba mu Rwanda n’inyuma yarwo nimuhaguruke. Gupfakara kandi ga kuri kwinshi : hari abiciwe murashyingura, hari ababuriye irengero abagabo babo, hari abo abagabo babo baborera mu magereza, hari abo abagabo babo bagihumeka aliko barabaye ibishushushungwe kubera ihahamuka. Mwese, mwese bapfakazi ba Kagame n’akandoya nimutumaneho muryane akaara, mwiyuhagire mwisige mukenyere muberwe kandi mutege ingori, aribyo mufate n’ibiseke nyabyo atari bimwe by’itekinika byacicikanye ku Nteko muli 2015 bigaturumbukamo ikibiribiri cyitwa manda ya 3 y’umugome Kagame. Nimuturuke mu turere twose tw’u Rwanda mu mirenge yose y’u Rwanda no hanze yarwo, n’abadafite itike muyihanahane maze mwese mwese mutambuke neza muberewe, ubabaza ati mugiye hehe mumusekere neza mumubwiye ko mutashye ubukwe Nyarugenge-igengwa-n’abifite, mutambuke nta mususu maze ku isaha imwe mwahanye mwese muteranire kuli iriya Rond Point iruta izindi muli Kigali igashamikiraho n’umuhanda ujya i bwami iyo mu Urugwiro. Mwiyicarire ahongaho nta nabi nta ribi, nihagira n’uhirahira kubahutaza ntimuhahamuke burya inkuba irakubita inkumi igakinga ibere. Maze murebe igikurikuraho ga ye ! Rubanda rurengana twese turabegera tubakikize tube imbaga ngari yagandaye, ubwo ibyagendaga byose birahagarara ab’i bwami bafatwe n’impiswi mbi imwe ikumaramo amazi ukanogoka ! Ngiyo ga impinduramatwara ! Yampaye  inkanda inkubirane !

Innocent Biruka, 13/03/2019

Please Consider Supporting ikizerenews

 

Follow Us